Privacyverklaring “Vlaanderen met de fiets”

“Vlaanderen met de fiets” is een initiatief van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de vijf Vlaamse provincies.  

Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij jou informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van “Vlaanderen met de fiets” en de verwerking van persoonsgegevens die Toerisme Vlaanderen daarbij uitvoert.

Wie zijn wij?Toerisme Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid met zetel te Brussel en ondernemingsnummer 0225.944.375. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verkrijgen en verwerken door jouw gebruik van onze website en andere diensten die we leveren.

Contact

Toerisme Vlaanderen

Grasmarkt 61, 1000 Brussel  

T +32 (0)2 504 03 00  

E communicatie@toerismevlaanderen.be

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?  

Als je onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten op onze website is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die op jou van toepassing kunnen zijn.

  •     Raadpleging van onze webpagina’s

Gerechtvaardigd belang + toestemming - Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, zoals IP-adressen en cookies, om te verzekeren dat onze website naar behoren werkt en dat de veiligheid ervan gegarandeerd is (gerechtvaardigd belang). Wij verwerken ook persoonsgegevens om het gebruik van onze website te analyseren of voor bepaalde marketing doeleinden (deze persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben).

Meer info vindt u in onze cookieverklaring (klik hier).

  •     Contact

Toestemming - Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar wanneer je contact wilt nemen met Toerisme Vlaanderen. Je kan ons ook altijd bereiken via mail of telefoon. We verwerken deze persoonsgegevens om jou contactverzoek te behandelen. Wij hebben geen zicht op eventuele andere persoonsgegevens die je ons meedeelt in het vrij in te vullen invulveld. We verzoeken je hier geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens in mee te delen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van de betrokkene

Hoe lang bewaren we ze?

Zolang als nodig is om het contactverzoek te behandelen. 

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Waarom delen wij jouw persoonsgegevens met derden?   

We delen jouw persoonsgegevens enkel met een andere partij als je daar zelf om verzoekt, als het noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van onze dienstverlening of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo doen we soms beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en ICT-dienstverleners om online dienstverlening mogelijk te maken. Jouw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de dienstverlening of omwille van een wettelijke verplichting, ook aan overheidsinstellingen of andere derden worden overgemaakt of door hen worden geraadpleegd. Met deze overheidsinstellingen of derden sluiten wij een protocol of overeenkomst om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens conform de relevante privacywetgevingen (waaronder de Algemene Verklaring Gegevensbescherming, hierna: “AVG”) en de normen van Toerisme Vlaanderen worden verwerkt.

Op onze website zijn ook links naar websites te vinden die niet worden beheerd door Toerisme Vlaanderen (bv. sociale media, externe partners, etc.). Als je hiernaar doorklikt zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die erop gebeurt en raden we aan de toepasselijke privacyverklaring te raadplegen.

Bij Toerisme Vlaanderen zullen wij niet zomaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheitsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.).

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd (voor de specifieke bewaartermijn, zie hoger bij “Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?”).  

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd bij ons?

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Bij een onvoorzien incident waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, zal Toerisme Vlaanderen jou altijd informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Toerisme Vlaanderen vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:  

  •     Recht op inzage: Je hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kan ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij jou op papier of digitaal zullen toesturen.
  •     Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.
  •     Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen verwerkt worden. Indien je meer informatie over deze bepaalde gevallen wenst, gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
  •     Recht op gegevensoverdracht: Als betrokkene heb je het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  •     Recht op bezwaar: Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden omwille van jouw specifieke situatie, kan je bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, in het kader van onze producten en diensten die wij aanbieden in het algemeen belang.
  •     Recht op wissing (recht op vergetelheid): Je hebt het recht te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.
  •     Recht op het intrekken van jouw toestemming: Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming die we van jou hebben verkregen, kan je deze te allen tijde intrekken (vb. wanneer je jezelf inschrijft voor een nieuwsbrief, etc.).

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van bovenvermelde rechten.  

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@toerismevlaanderen.be. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan jouw verzoek. Voorts is het mogelijk dat we dan een bewijs van identiteit vragen zodat jouw persoonsgegevens niet worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft.

Als je samen met ons niet tot een oplossing komt, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00

E contact@apd-gba.be 

W gegevensbeschermingsautoriteit.be

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan, 1210 Brussel

T +32 (0)2 553 20 85

E contact@toezichtcommissie.be

W overheid.vlaanderen.be/Vlaamse-toezichtcommissie

Contact

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via de volgende contactgegevens: 

privacy@toerismevlaanderen.be